EESMÄRK

“You have the potential to transform your world” John C. Maxwell

Unikaalne võimalus disainida enda vajadustel põhinev programm, mille valikus on erinevad valikmoodulid ja õpiampsud.

Arenguprogrammi missioon on toetada nutikamat riigivalitsemist ja saavutada riigi strateegiliste eesmärkide elluviimine läbi juhtimiskvaliteedi ja koostöö arendamise.

 

 

KELLELE?

Arenguprogrammi tegevused on suunatud peadirektorite asetäitjatele, hallatavate asutuste juhtidele ja teistele juhtidele valitsussektorist ja muust avalikust sektorist (mh ministeeriumidest, ametitest ja inspektsioonidest, muudest valitsusasutustest, hallatavatest asutustest).

Arengutegevustes on eelistatud juhid, kes juhivad teisi juhte. Jälgime asutuste võimalikult laia kaetust ja garanteerime ühe koha igale sihtgrupi asutusele, vabade kohtade olemasolul on eelis kiirematel registreerijatel.

Programm käivitub 2021 sügisel ja selle tegevustes on võimalik osaleda 2023 kevadeni.

 

MIKS OSALEDA?

 • Saada märkimisväärne õpikogemus tipptasemel programmi ja juhtide poolt hinnatud metoodikate rakendamisest
 • Õppida oma valdkonna tippkoolitajatelt ning nii era- kui avaliku sektori juhi kogemustega praktikutelt
 • Areneda juhina ja saavutada juhtimise kaudu suurem mõju oma organisatsioonis või valdkonnas
 • Kasvatada oma professionaalset koostöövõrgustikku
 • Arendada ja tugevdada valdkondadevahelist koostööd missioonipõhiste projektide loomise ja lahendamise teel

Mis on arenguprogrammi sisu?

Arenguprogrammi DNA-ks on:

Individuaalne õpiteekond: tegu ei ole klassikalise arenguprogrammiga, mille peab läbima algusest lõpuni etteantud järjekorras. Individuaalse õpiteekonna kujundamiseks on juhil kaks valikuteed:

 1. Juhi eesmärgistatud individuaalne õpiteekond. Algab juhi arengut suunava ja inspireeriva avaseminari ja mitmekülgse eneseanalüüsi arengupäevaga, mille tulemusel kujundab juht endale individuaalse ja eesmärgistatud õpiteekonna ja läbib selle kogenud mentori juhendamisel.
 2. Juhi osalemispõhine individuaalne õpiteekond. Algab juhi arengut suunava ja inspireeriva avaseminariga, mille järgselt osaleja otsustab iseseisvalt, tutvudes ise programmi valikute ja kirjeldustega, millistest moodulitest ja õpitegevustest soovib osa võtta (vabade kohtade olemasolul). Osalemispõhise õpitee valijad ei võta osa eneseanalüüsi arengupäevast ja mentorprogrammist.

Leadership Pipeline metoodika juhi rolli ja üleminekute teadvustamiseks. Selge arusaamine sellest, kuidas väärtus juhtide juhi tasandil tekib, millised on olulisemad kompetentsid ja vajalik ajakasutus.

Innovaatilised õppeformaadid kaasustepõhiseks ja töökohal õppeks: osalejate juhtimiskaasuste lahendamine rahvusvahelises Casehub keskkonnas, valdkondadevahelised Eesti 2035 strateegia koosloome projektid ja inspiratsiooniampsud juhtidega.

Rahvusvaheline kogemus ja uuringutele tuginemine: osalejad saavad aastatepikkuse arendustöö tulemusena kokku pandud ja sünteesitud parimad praktikad eestvedamise valdkonnas, mida on mugav kasutada ja mis on mõjusad.

Võrgustumine ja horisontaalne koostöö: kogemuste jagamine ja koostöövõrgustiku käivitamine.

ARENGUPROGRAMMI VÕIMALIKUD ERINEVAD TEGEVUSED

I. Avaseminar „Juhi arengu inspiratsioonipäev“

Inspireerime juhte mõtlema ja arutlema professionaalse ja isikliku arengu teemadel oma ambitsioonide elluviimiseks. Osalejad saavad ülevaate arenguprogrammi tervikust ja läbiviijatest ning annab võimaluse tutvuda kaasosalejatega.

Avaseminari peaesineja on Kent Jonasen, Leadership Pipeline Institute juhatuse esimees ja kaasasutaja, kes avab erinevate juhtimistasandite tähenduse ja väärtuse organisatsiooni arengu teekonnal.

II. Eneseanalüüsipäev individuaalse õpiteekonna loomiseks: Individuaalse arengutee mõtestamine ja kaardistamine toetudes Everything DiSC Work of Leaders profiilile jt abivahenditele. Päeva tulemusena on osalejad teinud valiku, millistes programmi tegevustes osaleda.

Arengupäeva eelselt tehtavad hindamised:

 • Everything DiSC Work of Leaders profiil
 • Osaleja arengueesmärkide kaardistus
 • Osaleja kompetentside enesehindamisküsimustik (hindamine toimub enne ja pärast arengukontseptsiooni läbimist)

III. Leadership Pipeline Institute rahvusvaheline Leader of Leaders moodul

Leadership Pipeline moodul pakub juhtidele võimaluse analüüsida oma senist teekonda juhtide juhina ning väärtuse loomise aspektist kriitiliselt üle vaadata kõike seda, mida täna juhi laualt leida võib ning treeneri abil leida kätte just need kõige kriitilisemad juhtimistööd, mis meie hästi piiratud ajakavades võimaldavad kõige enam väärtust luua.

Leadership Pipeline on kontseptsioon, mis lähtub tõdemusest, et leadership ei ole asi iseeneses, vaid koosneb igale juhtimistasandile omastest unikaalsetest juhtimistöödest.

 • Võib tunduda elementaarne, et töötades esimesel juhtimistasandil, ehk nö meeskonna juhina, loome me väärtust oma meeskonnaliikmete kaudu, tehes juhina tööd selle nimel, et eesliini töötajad saaksid saavutada parimat.
 • Töötades juhtide juhina, loome me väärtust meile alluvate juhtide kaudu, panustades enda aega sellesse, et meile alluvad juhid saaksid teha tööd selle nimel, et nende meeskonnad saaksid saavutada parimat.

Kuid me pole alati ühtmoodi edukad, liikudes üksiktegijast meeskonnajuhiks ja meeskonnajuhist juhtide juhiks või isegi kaugemale. Mitmed seni suurepäraselt toiminud vahendid meie tööriistakastis lihtsalt enam ei toimi nii hästi kui varasemalt.

LPI mooduli raames tehtavad hindamised:

 • LPIndex 360 hindamine mooduli eelselt
 • Tippjuhi rolli hindamine LPI mooduli eelselt ning programmi mõju hindamine peale 4-päevase koolituse läbimist ja 3 kuud peale koolitust

IV. Valikmoodulid

Valikprogrammid juhtide kompetentside arendamiseks lähtuvalt tippjuhtide kompetentsimudeli raamistikust. Osalejad saavad valida kuni 3 valikmoodulit (kuid vabade kohtade olemasolul saab osaleda ka rohkemates) lähtudes individuaalsest õpirajast (loe valikmoodulitest lähemalt allpool).

V. Mentorlus

Individuaalset õpiteed aitavad arenguprogrammi vältel fookuses hoida ja suunata kogenud mentorid. Mentoriga kohtumiste eelduseks on osalemine eneseanalüüsipäeval. Iga osaleja saab valida endale sobida mentori, kellega on ette nähtud 2 kohtumist.

VI. Koosloome Eesti 2035

Eesti 2035 strateegia koosloome: Asutuste üleseid lahendusi arendav koostöö formaat, mis soodustab ideede loomist, arendamist ja kokkuleppelist elluviimist ning seeläbi toetab strateegiat 2035.

VII. Inspiratsiooniampsud

Kohtumised juhtidega: huvitavad, inspireerivad ja silmaringi avardavad vestlusringid juhtidega.

VIII. Juhtimiskaasuste lahendamine Casehub’is

Arendatakse oskuseid ja võimekust lahendada inimestega seotud juhtimise ja eestvedamise olukordi koos juhtidega teistest valdkondadest ja riikidest. Õpe toimub kaasuspõhiselt Casehub rahvusvahelisel platvormil.

VALIKMOODULID

I MOODUL – JUHT KUI VISIOONI KANDJA

1+1+1 päeva – Tea Danilov, Mati Sööt

Külalispraktikud Veiko Tali ja Tiina Saron

 • Õppida tulevikust süstemaatiliselt mõtlema, õppida tundma ja kasutama tulevikuseire meetodeid
 • Õppida stsenaariumide abil oma pikaajaliste plaanide töökindlust testima, riske ja võimalusi tuvastama
 • Teadvustada strateegilise mõtlemisviisi ja töötajate laiapõhjalise kaasamise väärtust strateegilisel kavandamisel
 • Õppida tundma strateegiakaartide koostamise tervikmetoodikat ja koostada enda juhitava struktuuriüksuse või tegevusvaldkonna strateegiakaart
 • Mõista, kuidas luua strateegiat nii, et see oleks lihtsalt kommunikeeritav, mille elluviimisprotsessi saaks teostada tulemuslikumalt, kus tegevused oleksid mõõdetavad
II MOODUL – JUHT KUI INNOVATSIOONI EESTVEDAJA

1+1+1 päeva – Marko Rillo ja Pärtel Vurma

Külalispraktik: Janno Siimar

 • Teadvustada võimalusi, kuidas oma organisatsiooni juhtimispraktikaid innovaatiliseks kujundada
 • Omandada teadmised teenusedisaini protsessist ja kuidas seda organisatsiooni ja teenuste arendamisel kasutada
 • Luua teadlikkus, mis on kasutajateekond, teenuse kaardistus (service blueprint) ja kuidas seda teha
 • Omandada tehnikad, kuidas teenuseid prototüüpida ja testida
III MOODUL – JUHT KUI TULEMUSTE SAAVUTAJA

1+1+1 päeva – Ivar Lukk ja Ekke Sööt

Külalispraktik: Aivo Adamson

 • Tutvuda organisatsiooniülese eesmärkide ja nende saavutamise süsteemiga
 • Võimendada töötajate motivatsiooni organisatsiooni eesmärkide saavutamiseks ning tulemuslikkuse kasvatamiseks
 • Omandada sünteesitud kujul parim teadmine ja töövahendid elluviimisprotsessi tõhustamiseks ja soovitud tulemuste saavutamiseks oma organisatsioonis
 • Mõista tippjuhi rolli ja omandada tööriistad muutuste sponsorina mistahes algatuste ja muutuste elluviimiseks
IV MOODUL – JUHT KUI KULTUURI LOOJA

1+1+1 päeva – Mati Sööt ja Ivar Lukk

 • Väärtustada organisatsioonikultuuri teadliku kujundamise vajadust ja olla valmis võtma kaasvastutust juhtkonna liikmena sellel teekonnal oma organisatsioonis
 • Mõista organisatsioonikultuuri kujundamise protsessi ja selleks olulisi töövahendeid
 • Arendada oskust hinnata usalduse, pühendumuse ja vastutustundlikkuse määra organisatsioonis ja meeskonnas ning õppida tundma meetodeid nende kujundamiseks
 • Väärtustada coachiva juhtimise motiveerivat ja arendavat mõju
 • Suurendada oma meeskonna töö tulemuslikkust
V MOODUL – JUHT KUI KAASAEGSETE PROTSESSIDE EESTVEDAJA

1+1+1 päeva – Mike Franz Wahl ja Andres Kukke

Külalispraktikud Oleg Zhaivkoski ja Helen Kirs

 • Mõista protsesside juhtimise arenguid ning rakendusviise muutuvas maailmas
 • Omandada oskused süsteemseks protsesside kirjeldamiseks ja analüüsimiseks
 • Omandada oskused protsesside optimeerimiseks ja modelleerimiseks
 • Õppida tundma kaasaegseid andmetöötluse meetodeid ja vajalikke juhi tööriistu
 • Tutvuda tehnoloogia trendidega ja kasutamiskogemustega avalikes organisatsioonides
VI MOODUL – JUHT KUI KÕNEISIK

1+1+1 päeva – Ragnar Siil ja Toomas Roolaid

Külalispraktik Maris Jesse

 • Õppida esitama oma ideid teistele osapooltele mõjusamalt ja veenvamalt
 • Kuidas kaitsta oma seisukohti ja neid vaidlussituatsioonis paremini argumenteerida
 • Kuidas kavandada ja läbi viia ühistel huvidel põhinevaid läbirääkimisi
 • Kuidas koostada ja ette kanda meeldejäävaid ja toimivaid avalikke esitlusi
 • Kuidas kommunikeerida konfliktsetes situatsioonides ja käsitleda raskeid küsimusi

PROGRAMMI AJAKAVA

 • I valikmoodul 13.01, 10.02 ja 10.03.22
 • VI valikmoodul 31.01, 17.02 ja 15.03.22
 • III valikmoodul 12.04, 6.05 ja 2.06.22
 • IV valikmoodul 20.04. 19.05 ja 9.06.22
 • II ja V moodul algavad augustis 2022

OSALEMISINFO

Garanteerime ühe koha igale asutusele, vabade kohtade olemasolul on eelis kiirematel registreerijatel.

Avaseminar 28.09.21 Nordic Hotel Forumis

Kontaktõppe puhul kontrollitakse COVID-19 tõendi olemasolu (negatiivset testitulemust, COVID-19 haiguse läbipõdemist või COVID-19 vaktsineerimiskuuri läbimist). Selleks palume kaasa võtta vastav tõend kas paberil või seadmes, samuti isikut tõendav dokument.

Koolituspäevade kestus: Täispikad koolituspäevad kestavad 09.30 – 16.30. Koolitused viiakse läbi  kombineeritud õppena, osad moodulid klassiruumis (ei ole võimalik osaleda virtuaalselt) ja osad virtuaalselt Zoom keskkonnas. 

Koolituste toimumiskoht: virtuaalselt Zoomis või Tallinnas Hotell Centennial seminariruumis (Endla 15). 

Registreerumine läbi riigitöötaja iseteenindusportaali.

Külalisesinejad

Kent Jonasen (Taani) – Leadership Pipeline Institute asutaja ja juhatuse esimees

Töötanud juhtivatel kohtadel 12 aastat suurfirmas Maersk Line. Viimased 12 aastat on juhtinud Leadership Pipeline Institute globaalse konsultatsiooniettevõtte ja võrgustiku käivitamist, viies ka ise läbi juhtide koolitusi üle maailma juhtivatele organisatsioonidele.

Aivo Adamson – Alexela juhatuse esimees, endine Maanteeameti peadirektor

Kakskümmend aastat juhtimiskogemust Hansapangas/Swedbankis grupi riskijuhi ja Balti Panganduse IT juhina. 3 aastat töötas peadirektorina Maanteeametis.

Maris Jesse – Sotsiaalministeeriumi nõunik, endine asekantsler tervisealal

Sotsiaalministeeriumi terviseala asekantslerina juhtis osakonnajuhatajate kaudu tervisesüsteemi arendamise osakonna, rahvatervise osakonna ja ravimiosakonna tööd. 2009-2012.a. valiti esimese eestlasena Maailma Terviseorganisatsiooni täitevkogu liikmeks.

Henry Kattago – Riigikantselei strateegiadirektor

Henry on olnud strateegibüroo tööga seotud alates 2011. aastast. On Eesti 2035 strateegia koostamise juht. Osaleb aktiivselt innovatsiooni ja hariduspoliitika töös Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi innovatsioonipoliitika ja Haridus- ja Teadusministeeriumi teaduspoliitika komisjonis.

Ülle Pind – Swedbanki personalidirektor

Swedbanki personalidirektorina juhtinud viimased kuus aastat personaliüksust ja on tunnustatud juht pangas ja personalijuhtide seas. Tema juhtimisel valiti personaliüksus 2021 aastal aasta tiimiks ja Üllet tunnustati pangas aasta juhi tiitliga.

Linnar Viik – Tehnoloogiaettevõtja

Innovatsiooni ja tehnoloogia visionäär ja mitmekülgne tehnoloogiaettevõtja. EI Digital (Euroopa juhtiv digitaalse innovatsiooni ja ettevõtlushariduse organisatsioon) nõukogu esimees. Ta on e-Riigi Akadeemia asutaja ja valdkonnajuht, Tartu Ülikooli külalislektor, Pocopay kaasasutaja ja nõukogu liige, Mobi Solutionsi partner ja juhatuse liige, Fortumo nõukogu liige.

Sten Argos – Eesti Energia AS uue väärtusloome juht

Sten taasliitus Eesti Energia AS-iga mai 2019, asudes ellu viima Eesti Energia klienditeenuste strateegiat. Ta on varasemalt töötanud Cleveron AS müügi ja teeninduse divisjoni juhina. 

Mart Mägi – Omniva juhatuse esimees

Tema varasema töökogemuse hulka kuuluvad Statistikaameti peadirektor, töö Amserv Grupi tegevjuhina, Swedbank Eesti juhtkonna liikmena, Swedbank Liising juhatuse esimehena ning Sampo Kindlustuse ja Eesti Kindlustuse juhina.

Külalisesinejad

Leelia Rohumaa – Pipedrive, Global Head of People and Culture

Leelia omab 20 aastast kogemust personalijuhtimise valdkonnas ning on töötanud muuhulgas üle 10 aasta Skype’is ning viimased 5 aastat Eesti tunnustatuima tööandja Pipedrive’i globaalse personalijuhina.

Philipp Bousa – OMW, Austria digitaalse strateegia ja valitsemise juht

Phillipp on rahvusvaheliselt pikaajalise ja mitmekülgse kogemusega juhtimiskonsultant, projektijuht ja digitaalse transformatsiooni juht.

Hede-Kerstin Luik – Juhtimistreener ja konsultant, Põhja-Eesti Regionaalhaigla kommunikatsiooniteenistuse juht

Varem on juhtinud Statoili turundustegevust, samuti globaalse kultuuriorganisatsiooni British Council Eesti esindust.

Janno Siimar – Strateegilise disainigentuuri Velvet asutaja ja disainijuht

Ta on olnud üks Eesti disainmõtlemise ja teenusedisaini maaletooja. Ta on tegelenud teenuse-, ärimudeli-, brändi- ja veebidisainiga. 

Helen Kirs – Meeskonnajuht Trinidad Wiseman´is, avaliku teenistuse teenuste disainer

Helen juhib Trinidad Wisemanis igapäevaselt analüütikutest ja disaineritest koosnevat meeskonda, koolitab välja uusi meeskonna liikmeid ning osaleb ka ise projektides konsultandina. Tal on pikaajaline kogemus erinevate avaliku ja erasektori teenuste disainimisel. 

Tiina Saron – Maaeluministeeriumi kantsler

Juhib Maaeluministeeriumi struktuuriüksuste tööd ja korraldab ministeeriumi valitsemisala valitsus- ja riigiasutuste tegevust. 

Veiko Tali – Eesti Panga asepresident

Pikaaegsete kogemustega avaliku teenistuse tippjuht. Olnud 9 aastat Rahandusministeeriumi kantsler ja asekantsler.

Oleg Shvaikovsky – Endine Nortal juhatuse liige

Oleg on tegutsenud 26 aastat telekomi- ja IT-äris ja juhtinud suuri rahvusvahelisi arendus- ja konsultatsiooniprojekte IT alal.

Ekke Sööt

Koolitajad

Rahvusvahelise kogemusega muudatuste juhtimise konsultant. Aidanud ellu viia organisatsioonilisi muudatusi enam kui sajas asutuses sh toetanud juhte asutuste ühinemisel riigireformi kontekstis, aidanud juurutada IT süsteeme, väärtusi, strateegiaid ja struktuurimuutusi. Ekke muudatuste töötubades on osalenud mitutuhat juhti enam kui 20-st riigist.

Toomas Danneberg

Toomas on pikaajalise rahvusvahelise kogemusega ekspert ja eestvedaja äriarenduse, teenuse disaini, organisatsiooni õppimise ja arendamise ning muudatuste juhtimise valdkonnas. Arenduse prorektorina EBSis juhtis mitmete kümnete õppeprogrammide koostamist ning läbiviimist sh MBA õpe, nanokraadid, tippjuhtide koolitus, turundusjuhtide arenguprogramm, bakalaureuse õpe jne. Sertifitseeritud coach (Fontes) ja Prosci muudatuste juhtimise ekspert. 

Mati Sööt

Matil on enam kui 25-aastane kogemus inimressursi juhtimise ja organisatsiooni psühholoogia vallas. Mati on nõustanud organisatsioonikultuuri muudatuse projekte enam kui poolesajas asutuses sh avalikus sektoris. Ta on olnud Riigikantselei tellimusel avaliku teenistuse tippjuhtide järelkasvu coach ja koolitaja. Viimasel viiel aastal on koolitanud üle 500 avaliku teenistuse asutuste ja omavalitsusjuhi ning üle 500 haridusjuhi.

Tea Danilov

Tea on lõpetanud Tartu Ülikooli majandusmagistri kraadiga, spetsialiseerumisega ökonomeetriale ja majandusteooriale. Ta on töötanud alates 2017. a. Arenguseire keskuse juhatajana, enne seda 2 aastat Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuses ettevõtluse ja ekspordi keskuse direktorina ning 15 aastat Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumis siseturuosakonna ja majandusarengu osakonna juhatajana.

Marko Rillo

Pikaajalise kogemusega innovatsiooni ja strateegia ​nõustaja, teostanud projekte enam kui 20 riigis. Strateegilise juhtimise doktorikraad (Dr.Sc.) University of St.Gallen. On mitmel eelneval aastal olnud Rahandusministeeriumi tellitud KESTA ja KAJA programmi üks koolitajatest

Ivar Lukk

Ivar on üle 25 aasta juhtinud suuri ja väikseid ettevõtteid telekommunikatsiooni, panganduse, tootmise, kaubanduse, kinnisvaraarenduse ja infotehnoloogia valdkondades. Viimasel 10 aastal on Ivar igapäevaselt tegelenud juhtide arendamisega, nii tippjuhi kui koolitaja/coachina, nõustades ja koolitades paljusid juhte strateegia ja eestvedamise teemadel. 

Mike Franz Wahl

Mike on hinnatud õppejõud ärijuhtimise, protsesside
ja strateegilise juhtimise teemadel. Enne akadeemilist
karjääri olnud ligi 10 aastat juhtivatel ametikohtadel
Rimis ja Reval Grupis sh tootmis-ja protsesside juhina.
Doktorikraad ärijuhtimises.

Ekke Sööt

Rahvusvahelise kogemusega muudatuste juhtimise
konsultant. Aidanud ellu viia organisatsioonilisi
muudatusi enam kui sajas asutuses sh toetanud juhte
asutuste ühinemisel riigireformi kontekstis, aidanud
juurutada IT süsteeme, väärtusi, strateegiaid ja
struktuurimuutusi. Ekke muudatuste töötubades on
osalenud mitutuhat juhti enam kui 20-st riigist.

Ragnar Siil

Ragnar on Avaliku Esinemise Akadeemia asutaja ja pikaajalise kogemusega esinemise- ja kommunikatsioonioskuste koolitaja, strateegiakonsultant ja meeskonnatöö nõustaja. Tal on pikaajaline töökogemus avalikus sektoris (sh asekantslerina) ning Euroopa Liidu välisprogrammides. Ragnar on individuaalne ja võistkondlik Eesti meister väitluses.

Toomas Roolaid

Toomas on Avaliku Esinemise Akadeemia asutaja ja nõustaja. Ta on koolitaja, professionaalse moderaatori ja ettevõtjana esinenud kogu oma tööelu jooksul. Toomas on võistkondlik Eesti meister väitluses.

Pärtel Vurma

Pärtel on juhtinud üle 10 aasta Eesti ühe juhtiva disainiagentuuri tööd, kuid juhitöö kõrval on panustanud aktiivselt disainmõtlemise kui juhtimissuuna arengutesse Eestis. Võitnud Velvetiga mitmeid mainekaid rahvusvahelisi auhindu, samuti valitud 2020a Eesti edukaimaks Disainiagentuuriks.

Andres Kukke

Andres omab andmemajanduse vallas töökogemust rohkem kui 20 aastat firmas Infovara OÜ, juurutades enam kui 60 erineva ärianalüütika projekti Eestis, Läti, Leedus, Soomes ja Inglismaal. Aastatel 2017-2021 töötas Andres avalikus sektoris, olles Statistikaameti peadirektori asetäitja tehnoloogia, andmeteaduse ja andmehalduse valdkonnas.

Lauri Tabur

Lauri on ligi 25 aastase kogemusega endine riigiametnik ning tänane vabakutseline juhtimisnõustaja ning LPI treener. Oma pika ajaloo jooksul Eesti riigiteenistuses juhtis Lauri mitmeid valdavalt Siseministeeriumi valitsemisala üksusi ja asutusi, millest viimase, Sisekaitseakadeemia juhtimise eest pälvis 2014. aastal ka Eesti parima juhi tiitli ning tema juhitud akadeemia Unistuste Tööandja peapreemia.

Raine Pajo

Raine on suurte kogemustega juht ja mentor, Eesti Energias olnud erinevatel juhikohtadel viimased 21 aastat. Läbinud Fontese mentorprogrammi ja mentori väljaõppe.

Tiina Drui

Tiina on töötanud Eesti Energia personalidirektori/töötajakogemuse direktorina 2015-2021, enne seda Olympic Entertainment Groupi personalidirektor. Suurte kogemustega konsultant ja mentor. Läbinud Fontese mentorprogrammi ja mentori väljaõppe.

Agne Aija

Agne on viimased aastad töötanud SMIT-is peadirektori asetäitjana tugiteenuste valdkonnas. Enne seda tegelenud aastaid personalijuhtimise teemadega erinevates organisatsioonides nagu Elisa, IF Kindlustus, Personalipartner.ee. Läbinud Fontese mentorprogrammi ja mentori väljaõppe.

Rein Loik

Rein on olnud pikaajaline tippjuht erinevates valdkondades – äriettevõtted,  riigi ja munitsipaal tasand nt Tallinna Lennujaam, Viimsi Vald, Estonian Air. Olnud  haridusminister EV valitsuses 1989-92 ja 1996-97. Läbinud Fontese mentorprogrammi ja mentori väljaõppe.

Siim Sarapuu

Siim on Töötukassa Tallinna ja Harjumaa osakonna juhataja alates 2009a, enne seda Riigikantseleis, Sisekaitseakadeemias ja Tööturuametis erinevatel ametikohtadel. Praktiseeriv mentor alates 2018. Läbinud Fontese mentorprogrammi ja mentori väljaõppe.

Angelika Tagel

Angelika on pikaajalise finantssektori juhtimiskogemusega. Alates 2006 töötab Nordea pangas, sh 1.5 aastat Luminor pangas viies läbi DNB ja Nordea Baltikumi pensioniäride ühendamise. 2020 aprillist töötab Nordea Trading & Custody Services organisatsioonis, RCS Corporate Services valdkonna juhina. 

Angelika on kogemustega mentor, kes on läbinud mitmed tippjuhtide arendusprogrammid, Fontese mentorprogrammi ja mentori väljaõppe.

Agris Koppel

Olen üle 20 aasta olnud tegev tervisesüsteemi eksperdina, juhtinud projekte, haiglaid ja inimesi, kes aitavad teisi inimesi. Oma oskusi ja kogemusi olen kasutanud nii era- kui avalikus sektoris, kodus ja võõrsil. Läbinud Fontese mentorprogrammi ja mentori väljaõppe.

 


Koolitust viiakse läbi ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014-2020 prioriteetse suuna “Haldusvõimekus” programmi “Inimressursi koolitus ja arendamine” raames ning rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondist ning riigieelarvest omafinantseerimiseks ettenähtud vahenditest.

Kontaktisik programmi elluviimisel:

Heli Allika

heli@changepartners.ee

+37253403832

Change Partners OÜ

Woldemar Mayeri Ärimaja
Paldiski mnt 29, B-korpus, 6. korrus
Tallinn, Eesti 10612

Kontakt

E-maili aadress
Field is required!
Field is required!
Nimi
Field is required!
Field is required!
Sinu kiri
Field is required!
Field is required!