Ohutuskultuuri arendamine UPM-Kymmene Otepää tehases

Metsatööstuse eestvedajana juhib UPM bio ja metsatööstuse integratsiooni, nad loovad väärtust taastuvatest ja taaskasutavatest materjalidest.

Eesmärk

Tööohutus on UPMi tehastes kõrge prioriteet. Otepää tehase juhtkond seadis 2012 aastal eesmärgiks vähendada tööõnnetusi ja riskikäitumist läbi ohutuskultuuri arendamise.

Mida me tegime

Projekti alustasime UPM´i ohutuskultuuri analüüsiga. Fookusgrupi intervjuude ja juhtgrupi seminaride abil kaardistasime peamised arengukohad ning koostasime tegevusplaani ja töövahendid soovitud ohutuskultuuri saavutamise toetamiseks. Kolmel järjestikusel aastal viisime läbi erinevaid dialooge 200 UPM´i tehase töötajaga, milleks kasutasime spetsiaalselt disainitud tööohutuse dialoogikaarte. Lisaks koolitasime UPM´i juhte mõistmaks oma rolli olulisust ohutuskultuuri tagamisel ja aitasime neil kavandada ohutusalaseid dialooge töötajatega

Tulemused:

  • nähtav töötajate hoiakute muutumine ja ohutus algab minust suhtumise teke;
  • inimesed räägivad tööohutusest ning hoolitsevad paremini oma töökoha eest;
  • ohutusreeglite järgimine ja meeskondlik vastutus paranes veelgi;
  • ohutusalase dialoogi väärtustamine juhtkonna ja töötajate poolt;
  • mitmete võtmenäitajate paranemine ja  projekti järel pikim õnnetustevaba periood (110 päeva);
  • töötajate initsiatiivikuse tõus – mitukümmend parendusettepanekut, kuidas töökeskkonda turvalisemaks muuta.

Mida projektis osalejad ütlevad

Avardas vaatenurka – ohutus ei ole ainult isikukaitsevahendid, vaid seisneb paljudes muudes nüanssides. Oleme ise hoolsamad, juhime tähelepanu ohutusreeglite eiramisele. Arutades saavad paljud asjad arusaadavamaks.

fetishfemdom.org