Väärtuste väljatöötamine ja juurutamine

Organisatsioonikultuuri hindamine

Viime läbi kvalitatiivseid uuringuid organisatsioonikultuuri ja valitsevate subkultuuride hindamiseks. Meetoditena kasutame enamasti intervjuusid, fokuseeritud grupiintervjuusid ning narratiivide kogumist.  Aitame kliendil visioneerida tulevikukultuuri, mis toetaks paremini organisatsiooni missiooni ja eesmärkide elluviimist. Analüüsime praegusi tulemusi soovitavast organisatsioonikultuurist lähtuvalt ning aitame kliendil planeerida arendustegevusi, kuidas soovitud kultuurini jõuda.

Küsi endalt:

 • Kuidas 3 minutiga kirjeldada oma organisatsioonis valitsevat kultuuri?
 • Miks organisatsiooni erinevad üksused räägivad mõnikord justkui eri keelt ega mõista üksteist?
 • Milline kultuur aitab organisatsiooni edasi oma visiooni täitmisel?

Väärtuste sõnastamine

Väärtuste väljatöötamise algab enamasti olemasoleva ja oodatava kultuuri kirjeldamisest ja organisatsiooni põhiväärtuste sõnastamisest, millele soovitav kultuur peaks toetuma. Aitame väärtuste sõnastamisse kaasata erineva taseme töötajaid, mõnikord kogu organisatsiooni. Seda tehakse fookusintervjuude, töögrupi arutelude, foorumite kaudu.

Väärtused kirjeldatakse läbi vaadeldavate käitumiste sel viisil, et iga inimene saaks nendega suhestuda ning  tunda, et tema ongi osa organisatsioonist, kes loob kultuuri.

Küsi endalt:

 • Mis on Sinu põhiväärtused, millest Sa pole valmis loobuma?
 • Milliseid väärtusi kannab meie organisatsioon ja selle juhid?
 • Kas organisatsiooni väärtused on välja öeldud nii, et saad hinnata, kuidas need langevad kokku sinu isiklike väärtustega?
 • Kas praegused organisatsiooni väärtused toetavad organisatsiooni missiooni ja visiooni?
 • Mis võiks meie organisatsiooni kultuuris muutuda?
 • Kuidas meie organisatsiooni kultuuri muuta?

Väärtuste kommunikatsioon

Oluline on välja tuua ka võimalikud väärtuskonfliktid organisatsioonis ning arutleda olukordade üle, millel pole üheselt lihtsaid lahendusi. Pakume selleks hästitoimivaid töövahendeid – väärtuste mäng ja väärtuste kaart, millega on võimalik kaasata kõiki organisatsiooni töötajaid. Formaadid on  mängulised ja kaasahaaravad, samas sisult just selle organisatsiooni valupunkte puudutavad ja väärtuspõhiseid lahendusi loovad

Küsi endalt:

 • Kas kõik meie asutuse töötajad teavad, mis on organisatsiooni väärtused?
 • Kuidas osata organisatsiooni väärtusi lahti seletada lühidalt, 3 minutiga?
 • Mille kaudu organisatsiooni väärtused on igapäevaelus märgatavad? Kuidas need aitavad meil oma tööd teha?
 • Kui paljud meie töötajatest tunnevad end seotud organisatsiooni väärtustega ja järgivad neid teadlikult ja pühendunult?

Väärtuste juurutamine

Aitame klientidel välja töötada tegevusplaani väärtuste juurutamiseks ning toetame juhte nii koolituste kui coaching´u kaudu. Väärtuste juurutamise üheks osaks on ka hindamine – kuhu on organisatsioon väärtuste juurutamisel jõudnud ning mis takistab probleemide korral. Väärtuste elushoidmine nõuab organisatsioonilt pidevat tähelepanu ja toetust igal juhtimistasandil.

Küsi endalt:

 • Kas meie organisatsiooni väärtused elavad või on „lauasahtlis“?
 • Kuidas hinnatakse meie organisatsioonis väärtuspõhist käitumist?
 • Kas juhid lähtuvad oma otsustes väärtustest või kipuvad neid unustama?
 • Kuidas organisatsiooni süsteemid ja protsessid toetavad väärtuspõhist käitumist?
fetishfemdom.org