Eesti Energia liidrite arenguprogramm

Kliendivajadus

Programmi põhieesmärgiks oli toetada Eesti Energia kontserni strateegia elluviimist läbi juhtide eestvedamise kompetentside arendamise, andes osalejatele nii teoreetilised teadmised kui ka praktilised oskused.

Mis me tegime

  • 2016-2018 teostasime programmi ligi 200 juhile esmatasandist kuni tippjuhtideni välja sh ka Eesti Energia juhatus, 2019 aastal programm jätkub.
  • Programmi fookusvaldkonnad olid strateegia loomine ja elluviimine, meeskonna eestvedamine ja arendamine ning muudatuste juhtimine.
  • Programm lähtus 70:20:10 printsiibist, kus keskseks ideeks on, et õpitu leiaks töökohal õigel viisil rakendust ja õpiprotsess jätkuks seeläbi ka peale koolitusi.
  • Arenguprogramm koosnes 8,5-st praktilisest koolituspäevast koos õpitu elluviimist toetavate järelseminaridega.
  • Programmi tugevustena tõid osalejad välja praktilise ülesehituste ning erinevaid õpitu rakendamist toetavaid formaate nagu juhi töövahendid, grupicoaching, muudatusprojekti töötuba ja esitlused.

Tulemused

  • Juhikompetentside märgatav kasv osaleja enesehinnangute põhjal.
  • Iga kursusel osaleja kavandas ja teostas koos oma meeskonnaga arenguprogrammi jooksul reaalse muudatusprojekti, mille tagajärjel tekkis väärtus ettevõttele ning juhi arengule.
  • Juhid rakendavad igapäevaselt koolitusel omandatud töövahendeid.
  • Näiteks on koolitusel õpetatud strateegia loome mudel võetud kasutusele tervikuna kontsernis.
  • Ühtlustunum ja elluviimisvõimelisem juhtimiskultuur.

Mida projektis osalejad ütlevad

“Tegemist on väga põhjaliku ja intensiivse arenguprogrammiga, mis käsitleb kõiki juhi tööks vajalikke põhiteemasid. Suureks lisandväärtuseks on praktilised tööriistad, mida juhid saavad väga edukalt kasutada igapäevases töös ka peale programmi lõppemist. Hoolimata suurest osalejate mahust on programmi lõpuks igal juhil valminud individuaalne muudatusprojekt, mille ellu rakendamisel paraneb organisatsiooni juhtimiskultuur.”

– Karin Taalik, Eesti Energia juhtide arendamise projektijuht

Change Partners OÜ

Woldemar Mayeri Ärimaja
Paldiski mnt 29, B-korpus, 6. korrus
Tallinn, Eesti 10612

Kontakt

Field is required!
Field is required!
Field is required!

Sul on käsil oluline muudatus?

Tee lühiaudit, et vaadata kuidas sinu organisatsiooni muudatus vastab üleilmsest uuringust välja tulnud 5-le edutegurile.

Muudatuse juhtimise lühiaudit põhineb 5 peamisel eduteguril, mis tulid esile üleilmses Prosci muudatuste juhtimise parima praktika uuringus.

Et teada saada, kuidas teie kavandataval või käimasoleval muudatusprojektil läheb võrdluses üleilmse parima praktikaga, palume hinnata seda allolevate faktorite osas 5-palli skaalal:

1: üldse ei nõustu; 2: ei nõustu; 3: nii ja naa; 4: nõustun; 5: nõustun täielikult.

1. Muudatusel on tippjuhist sponsor*, kes osaleb aktiivselt, kommunikeerib selgelt visiooni ja toetab töötajaid muudatuse vältel.
1 2 3 4 5

*Sponsor tähendab projekti tippjuhist muudatuse omanikku, algatajat, eestvedajat, kes tagab projektile vajaliku prioriteetsuse, toetuse ja ressursid.

2. Muudatuse juhtimiseks kasutatakse struktureeritud lähenemisviisi (nt ADKAR või Agile) ja on loodud ühtne plaan.
1 2 3 4 5
3. Muudatuse jaoks on loodud kommunikatsiooniplaan, muudatusvajadust ja kasusid töötajatele on selgelt kommunikeeritud, toimib kahesuunaline ja regulaarne suhtlus.
1 2 3 4 5
4. Muudatuse juhtimiseks on olemas piisavad ressursid kavandamisest elluviimiseni (aeg, õige ettevalmistusega inimesed, raha).
1 2 3 4 5
5. Muudatusest mõjutatud sihtgruppe on kaasatud, koolitatud ja on loodud mõõdikud muudatuse omaksvõtu saavutamiseks.
1 2 3 4 5

Saite 0 punkti 25-st võimalikust.

Millised on teie edasised võimalused muudatusvalmiduse suurendamiseks, saab huvi korral lähemalt teada meie konsultandilt.

Registreeri huvi 30 minutiseks tasuta konsultatsiooniks.

Jäta allolevasse lahtrisse oma e-mail ja lepime peatselt sobiva aja.

Täname! Võtame peatselt teiega ühendust.