Ohutuskultuuri arendamine UPM-Kymmene Otepää tehases

Kliendivajadus

Tööohutus on UPMi tehastes kõrge prioriteet. Otepää tehase juhtkond seadis 2012 aastal eesmärgiks vähendada tööõnnetusi ja riskikäitumist läbi ohutuskultuuri arendamise.

Mis me tegime

Projekti alustasime UPM´i ohutuskultuuri analüüsiga. Fookusgrupi intervjuude ja juhtgrupi seminaride abil kaardistasime peamised arengukohad ning koostasime tegevusplaani ja töövahendid soovitud ohutuskultuuri saavutamise toetamiseks. Kolmel järjestikusel aastal viisime läbi erinevaid dialooge 200 UPM´i tehase töötajaga, milleks kasutasime spetsiaalselt disainitud tööohutuse dialoogikaarte. Lisaks koolitasime UPM´i juhte mõistmaks oma rolli olulisust ohutuskultuuri tagamisel ja aitasime neil kavandada ohutusalaseid dialooge töötajatega.

Tulemused

  • Nähtav töötajate hoiakute muutumine ja “ohutus algab minust” suhtumise teke;
  • inimesed räägivad tööohutusest ning hoolitsevad paremini oma töökoha eest;
  • ohutusreeglite järgimine ja meeskondlik vastutus paranes veelgi;
  • ohutusalase dialoogi väärtustamine juhtkonna ja töötajate poolt;
  • mitmete võtmenäitajate paranemine ja  projekti järel pikim õnnetustevaba periood (110 päeva);
  • töötajate initsiatiivikuse tõus – mitukümmend parendusettepanekut, kuidas töökeskkonda turvalisemaks muuta.

Mida projektis osalejad ütlevad

“Avardas vaatenurka – ohutus ei ole ainult isikukaitsevahendid, vaid seisneb paljudes muudes nüanssides. Oleme ise hoolsamad, juhime tähelepanu ohutusreeglite eiramisele. Arutades saavad paljud asjad arusaadavamaks.”

Change Partners OÜ

Woldemar Mayeri Ärimaja
Paldiski mnt 29, B-korpus, 6. korrus
Tallinn, Eesti 10612

Kontakt

Field is required!
Field is required!
Field is required!

Sul on käsil oluline muudatus?

Tee lühiaudit, et vaadata kuidas sinu organisatsiooni muudatus vastab üleilmsest uuringust välja tulnud 5-le edutegurile.

Muudatuse juhtimise lühiaudit põhineb 5 peamisel eduteguril, mis tulid esile üleilmses Prosci muudatuste juhtimise parima praktika uuringus.

Et teada saada, kuidas teie kavandataval või käimasoleval muudatusprojektil läheb võrdluses üleilmse parima praktikaga, palume hinnata seda allolevate faktorite osas 5-palli skaalal:

1: üldse ei nõustu; 2: ei nõustu; 3: nii ja naa; 4: nõustun; 5: nõustun täielikult.

1. Muudatusel on tippjuhist sponsor*, kes osaleb aktiivselt, kommunikeerib selgelt visiooni ja toetab töötajaid muudatuse vältel.
1 2 3 4 5

*Sponsor tähendab projekti tippjuhist muudatuse omanikku, algatajat, eestvedajat, kes tagab projektile vajaliku prioriteetsuse, toetuse ja ressursid.

2. Muudatuse juhtimiseks kasutatakse struktureeritud lähenemisviisi (nt ADKAR või Agile) ja on loodud ühtne plaan.
1 2 3 4 5
3. Muudatuse jaoks on loodud kommunikatsiooniplaan, muudatusvajadust ja kasusid töötajatele on selgelt kommunikeeritud, toimib kahesuunaline ja regulaarne suhtlus.
1 2 3 4 5
4. Muudatuse juhtimiseks on olemas piisavad ressursid kavandamisest elluviimiseni (aeg, õige ettevalmistusega inimesed, raha).
1 2 3 4 5
5. Muudatusest mõjutatud sihtgruppe on kaasatud, koolitatud ja on loodud mõõdikud muudatuse omaksvõtu saavutamiseks.
1 2 3 4 5

Saite 0 punkti 25-st võimalikust.

Millised on teie edasised võimalused muudatusvalmiduse suurendamiseks, saab huvi korral lähemalt teada meie konsultandilt.

Registreeri huvi 30 minutiseks tasuta konsultatsiooniks.

Jäta allolevasse lahtrisse oma e-mail ja lepime peatselt sobiva aja.

Täname! Võtame peatselt teiega ühendust.