Ericsson Eesti ohutusprojekt

Kliendivajadus

Ericsson on maailma juhtivaid sidevõrguseadmete tootjaid, pakkudes telekomiteenuseid ning multimeedia lahendusi enam kui 175 riigis. Eesmärgiks oli tõsta Ericsson Eesti juhtide teadlikkust sellest, kui oluline on nende roll ohutuskultuuri tagamisel.

Mis me tegime

Kaasasime enam kui 120 Ericssoni esma- ja kesktasandi juhti ohutusteemalistesse aruteludesse, et suurendada juhtide endi vastutustunnet ning pühendumist teemaga seoses. Töötasime koos kliendiga välja juhtidele mõeldud ohutuse dialoogikaardi ja viisime eesti ja vene keeles läbi arutelud, mis keskendusid küsimustele:
  • Millised on tulemusliku eestvedamise edutegurid ohutuse valdkonnas ja teie tänane hetkeseis nende osas?
  • Milline on teie organisatsiooni tänane ohutuskultuur ja kuidas seda arendada?
  • Kuidas ennetada järgmiseid tööõnnetusi ja anda töötajatele käitumistmuutvat tagasisidet?

Tulemused

  • Juhid teadvustasidmis nende endi eeskujust ja tegevusest tegelikult sõltub. Osalejad leidsid, et on väga suur vahe, mil moel oma töötajatega ohutuse teemadest rääkida, kuidas inimesi kaasata või tagasisidet anda. Samuti nad tunnetasid otseselt läbi analüüsitud õnnetusjuhtumi näidete, kui tähtis on pöörata tähelepanu intsidentidele, kuidas väiksest asjast võib saada tõsise tagajärjega õnnetus, kui sellele mitte õigel ajal tähelepanu pöörata.
  • Osalejad sõnastasid mitukümmend parendusprojekti ettepanekut ohutu töökeskkonna ja käitumiste tagamiseks. Projekte asutakse ühiselt tehase juhtide toetusel teostama.

Mida projektis osalejad ütlevad

“Dialoogikaardi formaat on heaks alternatiiviks loengu vormis koolitusele, kus sageli selgitatakse ohutusnõudeid vaid ühepoolselt. Dialoogi käigus tekib aga arutelu ning osalejad loovad isiklikke seoseid, mis aitab tugevdada ettevõtte ohutuskultuuri.”

– Evely Gorobinski, Manager of Work Relations and Competence, Ericsson Eesti AS Tallinna tehas

Change Partners OÜ

Woldemar Mayeri Ärimaja
Paldiski mnt 29, B-korpus, 6. korrus
Tallinn, Eesti 10612

Kontakt

Field is required!
Field is required!
Field is required!

Sul on käsil oluline muudatus?

Tee lühiaudit, et vaadata kuidas sinu organisatsiooni muudatus vastab üleilmsest uuringust välja tulnud 5-le edutegurile.

Muudatuse juhtimise lühiaudit põhineb 5 peamisel eduteguril, mis tulid esile üleilmses Prosci muudatuste juhtimise parima praktika uuringus.

Et teada saada, kuidas teie kavandataval või käimasoleval muudatusprojektil läheb võrdluses üleilmse parima praktikaga, palume hinnata seda allolevate faktorite osas 5-palli skaalal:

1: üldse ei nõustu; 2: ei nõustu; 3: nii ja naa; 4: nõustun; 5: nõustun täielikult.

1. Muudatusel on tippjuhist sponsor*, kes osaleb aktiivselt, kommunikeerib selgelt visiooni ja toetab töötajaid muudatuse vältel.
1 2 3 4 5

*Sponsor tähendab projekti tippjuhist muudatuse omanikku, algatajat, eestvedajat, kes tagab projektile vajaliku prioriteetsuse, toetuse ja ressursid.

2. Muudatuse juhtimiseks kasutatakse struktureeritud lähenemisviisi (nt ADKAR või Agile) ja on loodud ühtne plaan.
1 2 3 4 5
3. Muudatuse jaoks on loodud kommunikatsiooniplaan, muudatusvajadust ja kasusid töötajatele on selgelt kommunikeeritud, toimib kahesuunaline ja regulaarne suhtlus.
1 2 3 4 5
4. Muudatuse juhtimiseks on olemas piisavad ressursid kavandamisest elluviimiseni (aeg, õige ettevalmistusega inimesed, raha).
1 2 3 4 5
5. Muudatusest mõjutatud sihtgruppe on kaasatud, koolitatud ja on loodud mõõdikud muudatuse omaksvõtu saavutamiseks.
1 2 3 4 5

Saite 0 punkti 25-st võimalikust.

Millised on teie edasised võimalused muudatusvalmiduse suurendamiseks, saab huvi korral lähemalt teada meie konsultandilt.

Registreeri huvi 30 minutiseks tasuta konsultatsiooniks.

Jäta allolevasse lahtrisse oma e-mail ja lepime peatselt sobiva aja.

Täname! Võtame peatselt teiega ühendust.