KOV juhtide arenguprogrammid

Kliendivajadus

2000. aastal loodud Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) edendab ettevõtlus- ja regionaalpoliitikat Eestis ning on riikliku ettevõtluse tugisüsteemi üks suuremaid institutsioone, pakkudes ettevõtjatele, teadusasutustele, avalikule ja kolmandale sektorile rahalisi toetusi, nõustamist, koostöövõimalusi ja koolitust. Eesmärgiks oli toetada haldusreformi õnnestumist koolitades ühinemiste kontekstis Eesti omavalitsuse juhte ning pakkudes neile vajalikku arengutuge tippkoolitajatelt ja mentoritelt.

Mis me tegime

EASi tellimusel viisime 2015.-2018. aastal läbi kolm KOV juhtide aastast arenguprogrammi, mille eesmärgiks oli haldusreformi eel ja järel suurendada omavalitsusjuhtide juhtimis- ja koostöövõimekust ning toetada juhte nende asutuste ees seisvate muudatuste elluviimisel. Kokku osales programmides 75 omavalitsusjuhti: linnapead, abilinnapead, vallavanemad ja volikogu esimehed. Programm toetas juhte piirkonna jaoks oluliste valikute tegemisel, tervikliku arengu planeerimisel ning muutuste kavandamisel ja elluviimisel. Programmi raames toimus kaks õppereis Taani, kus KOVi juhid tutvusid sealsete omavalitsuste edulugude ja hästitoimivate lahendustega. Viimasel aastal pakkusime mentorlusteenust, mille tulemusena sai iga omavalitsusjuht kasutada aasta jooksul tippjuhist mentori tuge valla arengueesmärkide elluviimisel.

Tulemused

  • Juhid teadvustavad selgemini oma rolli muudatuste juhina ning on omandanud süsteemse lähenemise uuenduste läbiviimiseks KOVdes
  • Juhikompetentside ja enesekindluse märgatav kasv osaleja enesehinnangute põhjal
  • Vajalike koostöövõrgustike edendamine haldusreformi kontekstis
  • Uuenduslike, raamist välja lahenduste leidmine avalike teenuste pakkumisel ja KOV tegevuste korraldamisel

Mida projektis osalejad ütlevad

“Omandasin juhi rolli selgemat teadvustamist, võtmetegevuste läbimõtlemisest ning julguse ja enesekindluse kasvu vajalike muutuste tegemiseks.”

“Omandasin uudseid out of box lahendusi teenuste arendamisel (Taani näitel).”

“Omandasin tekkinud õpivõrgustikku ja sotsiaalset kapitali KOV-de vaheliseks edasiseks koostööks.”

Change Partners OÜ

Woldemar Mayeri Ärimaja
Paldiski mnt 29, B-korpus, 6. korrus
Tallinn, Eesti 10612

Kontakt

Field is required!
Field is required!
Field is required!

Sul on käsil oluline muudatus?

Tee lühiaudit, et vaadata kuidas sinu organisatsiooni muudatus vastab üleilmsest uuringust välja tulnud 5-le edutegurile.

Muudatuse juhtimise lühiaudit põhineb 5 peamisel eduteguril, mis tulid esile üleilmses Prosci muudatuste juhtimise parima praktika uuringus.

Et teada saada, kuidas teie kavandataval või käimasoleval muudatusprojektil läheb võrdluses üleilmse parima praktikaga, palume hinnata seda allolevate faktorite osas 5-palli skaalal:

1: üldse ei nõustu; 2: ei nõustu; 3: nii ja naa; 4: nõustun; 5: nõustun täielikult.

1. Muudatusel on tippjuhist sponsor*, kes osaleb aktiivselt, kommunikeerib selgelt visiooni ja toetab töötajaid muudatuse vältel.
1 2 3 4 5

*Sponsor tähendab projekti tippjuhist muudatuse omanikku, algatajat, eestvedajat, kes tagab projektile vajaliku prioriteetsuse, toetuse ja ressursid.

2. Muudatuse juhtimiseks kasutatakse struktureeritud lähenemisviisi (nt ADKAR või Agile) ja on loodud ühtne plaan.
1 2 3 4 5
3. Muudatuse jaoks on loodud kommunikatsiooniplaan, muudatusvajadust ja kasusid töötajatele on selgelt kommunikeeritud, toimib kahesuunaline ja regulaarne suhtlus.
1 2 3 4 5
4. Muudatuse juhtimiseks on olemas piisavad ressursid kavandamisest elluviimiseni (aeg, õige ettevalmistusega inimesed, raha).
1 2 3 4 5
5. Muudatusest mõjutatud sihtgruppe on kaasatud, koolitatud ja on loodud mõõdikud muudatuse omaksvõtu saavutamiseks.
1 2 3 4 5

Saite 0 punkti 25-st võimalikust.

Millised on teie edasised võimalused muudatusvalmiduse suurendamiseks, saab huvi korral lähemalt teada meie konsultandilt.

Registreeri huvi 30 minutiseks tasuta konsultatsiooniks.

Jäta allolevasse lahtrisse oma e-mail ja lepime peatselt sobiva aja.

Täname! Võtame peatselt teiega ühendust.