Muudatuste ja väärtuspõhise juhtimise arenguprogrammid koolijuhtidele

Kliendivajadus

Sihtasutus Innove on üld- ja kutsehariduse valdkonna ja hariduse tugiteenuste kompetentsikeskus ning Euroopa Liidu toetuste vahendaja. Sihtasutus loodi 2003. aastal Haridus- ja Teadusministeeriumi haldusalas. Innove toetab õppija hakkamasaamist elus ning aitab oma tegevusega kaasa paindliku ja tasakaalustatud haridussüsteemi toimimisele. Innove SA tellimusel viisime 2016.-2018. aastal läbi koolijuhtide arenguprogramme “Muudatuste ja muutuste juhtimine” ning “Väärtuspõhise ja õppijakeskse haridusasutuse juhtimine”. Tänane kool vajab juhti, kes on ise õppija ja loob õppimisele ja muutustele avatud kultuuri. Koolitus toetas ka haridusasutuse juhi kompetentsimudelis nimetatud kompetentside arengut.

Mis me tegime

Arenguprogramme läbis kolme aasta jooksul üle 500 üldharidus- ja kutsekoolide ning lasteaedade juhi. Tegemist oli praktilistel töövahenditel põhinevate koolitustega, mille käigus töötasid juhid ühe oma reaalse projektiga ning said tuge selle elluviimiseks. Koolitusprogrammid koosnesid 4st koolituspäevast, lisaks toimusid nii individuaalsed kui ka grupicoachingu sessioonid. Osalejad said tuge väga erinevate muudatuste teostamisel:
  • kahe organisatsiooni ühendamine
  • õppijakeskse õppekava rakendamine
  • kõrge koostöökultuuriga õppiva organisatsiooni loomine
  • muutunud õpikäsituse rakendamine
  • 2+1 õpetajaga õppele üleminek
  • õppemeetodite innovatsioon jne.

Tulemused

  • Märgatav muutus haridusjuhtide väärtuspõhise ja muudatuste juhtimise oskuste ning teadmiste süsteemses rakendamises
  • Iga kursusel osalenu kavandas ja teostas arenguprogrammi jooksul reaalse muudatusprojekti, millest sündis väärtus Eesti koolidele
  • Juhid kavatsevad igapäevaselt rakendada koolitusel omandatud töövahendeid

Mida projektis osalejad ütlevad

“Väga praktiline koolitus koolijuhile, mis andis tuge (töövahendeid) ja kindlust oma tööks. Peale koolituspäeva oli pea alati ideedest tulvil, mida kõike tahaks teha. Inspireeriv, kaasahaarav!”

“Inspireeriv koolitus, kus positiivne tulevikunägemus ja koostöisus annavad osalejatele olulise tõuke märgata muutuste olulisust muutuvas maailmas.”

“Sain hulgaliselt praktilisi töövõtteid, kuidas uuendusi läbi viia ja kuidas väärtusi lahti mõtestada.”

Change Partners OÜ

Woldemar Mayeri Ärimaja
Paldiski mnt 29, B-korpus, 6. korrus
Tallinn, Eesti 10612

Kontakt

Field is required!
Field is required!
Field is required!

Sul on käsil oluline muudatus?

Tee lühiaudit, et vaadata kuidas sinu organisatsiooni muudatus vastab üleilmsest uuringust välja tulnud 5-le edutegurile.

Muudatuse juhtimise lühiaudit põhineb 5 peamisel eduteguril, mis tulid esile üleilmses Prosci muudatuste juhtimise parima praktika uuringus.

Et teada saada, kuidas teie kavandataval või käimasoleval muudatusprojektil läheb võrdluses üleilmse parima praktikaga, palume hinnata seda allolevate faktorite osas 5-palli skaalal:

1: üldse ei nõustu; 2: ei nõustu; 3: nii ja naa; 4: nõustun; 5: nõustun täielikult.

1. Muudatusel on tippjuhist sponsor*, kes osaleb aktiivselt, kommunikeerib selgelt visiooni ja toetab töötajaid muudatuse vältel.
1 2 3 4 5

*Sponsor tähendab projekti tippjuhist muudatuse omanikku, algatajat, eestvedajat, kes tagab projektile vajaliku prioriteetsuse, toetuse ja ressursid.

2. Muudatuse juhtimiseks kasutatakse struktureeritud lähenemisviisi (nt ADKAR või Agile) ja on loodud ühtne plaan.
1 2 3 4 5
3. Muudatuse jaoks on loodud kommunikatsiooniplaan, muudatusvajadust ja kasusid töötajatele on selgelt kommunikeeritud, toimib kahesuunaline ja regulaarne suhtlus.
1 2 3 4 5
4. Muudatuse juhtimiseks on olemas piisavad ressursid kavandamisest elluviimiseni (aeg, õige ettevalmistusega inimesed, raha).
1 2 3 4 5
5. Muudatusest mõjutatud sihtgruppe on kaasatud, koolitatud ja on loodud mõõdikud muudatuse omaksvõtu saavutamiseks.
1 2 3 4 5

Saite 0 punkti 25-st võimalikust.

Millised on teie edasised võimalused muudatusvalmiduse suurendamiseks, saab huvi korral lähemalt teada meie konsultandilt.

Registreeri huvi 30 minutiseks tasuta konsultatsiooniks.

Jäta allolevasse lahtrisse oma e-mail ja lepime peatselt sobiva aja.

Täname! Võtame peatselt teiega ühendust.