TREV-2 strateegia arendusprojekt

Kliendivajadus

TREV-2 Grupp on taristuobjektide ja rajatiste ehitamisele ja hooldamisele keskendunud kontsern. Nad on kaasajastanud suure osa Eesti teedevõrgust. Ettevõttes töötab ca 400 inimest. Projekti eesmärgiks oli saavutada uue strateegia ja väärtuste väljatöötamise läbi ettevõtte suurem efektiivsus, kasumlikkus ja sünergia hiljuti ühinenud tütarfirmade vahel.

Mis me tegime

  • Toetasime juhtkonda uue strateegia väljatöötamisel, viies läbi strateegiaseminare missiooni, visiooni, tegevuseesmärkide ja mõõdikute väljatöötamiseks.
  • Kolmel järjestikusel aastal korraldasime võtmetöötajate (juhtide) ja  töötajate dialoogifoorumeid, et luua suuremat joondumist ühistele  väärtustele ja strateegiale, suurendada üksustevahelist koostööd ja organisatsiooni efektiivsust strateegia elluviimisel.
  • Aitasime eri tasandi juhtidel mõista nende rolli strateegia elluviimisel ja võtta teadlikumalt vastutust oma meeskonna arendamise eest.
  • Lisaks toetasime juhtkonda ja osakonnajuhte uue organisatsiooniskeemi väljatöötamisel ja  protsesside arendamisel.

Tulemused

  • Selge kontserni struktuur ja pühendunud juhtkond ning osakonnajuhid.
  • Parem organisatsiooniline joondumine ning sünergia seni eraldi tegutsenud tütarfirmade vahel.
  • Organisatsioonikultuuri muutus soovitud väärtuste suunas.
  • Rahulolu tõus nii klientide kui ka töötajate endi seas.
  • Ettevõtte oluliste võtmenäitajate paranemine.

Mida projektis osalejad ütlevad

“Tekkis tunne, et ollakse ettevõtte tasandil valmis üksustevaheliseks koostööks. Tekitas kindlustunde,et ajame õiget asja õigel suunal.”

Change Partners OÜ

Woldemar Mayeri Ärimaja
Paldiski mnt 29, B-korpus, 6. korrus
Tallinn, Eesti 10612

Kontakt

Field is required!
Field is required!
Field is required!

Sul on käsil oluline muudatus?

Tee lühiaudit, et vaadata kuidas sinu organisatsiooni muudatus vastab üleilmsest uuringust välja tulnud 5-le edutegurile.

Muudatuse juhtimise lühiaudit põhineb 5 peamisel eduteguril, mis tulid esile üleilmses Prosci muudatuste juhtimise parima praktika uuringus.

Et teada saada, kuidas teie kavandataval või käimasoleval muudatusprojektil läheb võrdluses üleilmse parima praktikaga, palume hinnata seda allolevate faktorite osas 5-palli skaalal:

1: üldse ei nõustu; 2: ei nõustu; 3: nii ja naa; 4: nõustun; 5: nõustun täielikult.

1. Muudatusel on tippjuhist sponsor*, kes osaleb aktiivselt, kommunikeerib selgelt visiooni ja toetab töötajaid muudatuse vältel.
1 2 3 4 5

*Sponsor tähendab projekti tippjuhist muudatuse omanikku, algatajat, eestvedajat, kes tagab projektile vajaliku prioriteetsuse, toetuse ja ressursid.

2. Muudatuse juhtimiseks kasutatakse struktureeritud lähenemisviisi (nt ADKAR või Agile) ja on loodud ühtne plaan.
1 2 3 4 5
3. Muudatuse jaoks on loodud kommunikatsiooniplaan, muudatusvajadust ja kasusid töötajatele on selgelt kommunikeeritud, toimib kahesuunaline ja regulaarne suhtlus.
1 2 3 4 5
4. Muudatuse juhtimiseks on olemas piisavad ressursid kavandamisest elluviimiseni (aeg, õige ettevalmistusega inimesed, raha).
1 2 3 4 5
5. Muudatusest mõjutatud sihtgruppe on kaasatud, koolitatud ja on loodud mõõdikud muudatuse omaksvõtu saavutamiseks.
1 2 3 4 5

Saite 0 punkti 25-st võimalikust.

Millised on teie edasised võimalused muudatusvalmiduse suurendamiseks, saab huvi korral lähemalt teada meie konsultandilt.

Registreeri huvi 30 minutiseks tasuta konsultatsiooniks.

Jäta allolevasse lahtrisse oma e-mail ja lepime peatselt sobiva aja.

Täname! Võtame peatselt teiega ühendust.