Rahandusministeeriumi avaliku teenistuse keskastmejuhtide kompetentsimudeli ja arendusprogrammi väljatöötamine

Kliendivajadus

Läbi keskastmejuhtide kompetentsimudeli ja arendusprogrammi väljatöötamise tõhustada ametiasutuste strateegiliste eesmärkide täitmistparandada haldussuutlikkust ja keskastmejuhtide juhtimisvõimekust avalikus teenistuses.

Mis me tegime

Viisime läbi uuringu 500 avaliku teenistuse keskastmejuhi seas, et selgitada välja nende peamised väljakutsed, levinumad juhtimistegevused jne. Koos kliendipoolse ekspertgrupiga töötasime välja avaliku teenistuse keskastmejuhi kompetentsimudeli põhi- ja alamkompetentside kirjeldused ning hindamisskaala. Mudel on erinev paljudest teistest, sest see on loodud nö avatud mudelina ehk asutustel on võimalik seda universaalset mudelit täiendada oma organisatsioonispetsiifiliste kompetentsidega, mis suurendab mudeli rakenduslikku väärtust. Mudel sai testitud 100 juhi poolt ning selle rakendamine piloteeritud ühes asutuses. Eesti avaliku teenistuse keskastmejuhtide arenguprogrammi koostamiseks teostasime uuringu 4 välisriigi keskastmejuhtide seas. Projekti raames loodud kompetentsimudeli ja arenguprogrammi tutvustamiseks modereerisime juhtide dialoogifoorumit.

Tulemused

  • kompetentsimudeli testimise kõrge rahulolu protsent;
  • kõrge juhtide valmidus loodud kompetentsimudelit rakendada;
  • juhtide suur huvi arenguprogrammis osaleda.

Mida projektis osalejad ütlevad

“Tänaseks on kompetentsimudelist saanud igapäevane arendusvahend.”

Change Partners OÜ

Woldemar Mayeri Ärimaja
Paldiski mnt 29, B-korpus, 6. korrus
Tallinn, Eesti 10612

Kontakt

Field is required!
Field is required!
Field is required!

Sul on käsil oluline muudatus?

Tee lühiaudit, et vaadata kuidas sinu organisatsiooni muudatus vastab üleilmsest uuringust välja tulnud 5-le edutegurile.

Muudatuse juhtimise lühiaudit põhineb 5 peamisel eduteguril, mis tulid esile üleilmses Prosci muudatuste juhtimise parima praktika uuringus.

Et teada saada, kuidas teie kavandataval või käimasoleval muudatusprojektil läheb võrdluses üleilmse parima praktikaga, palume hinnata seda allolevate faktorite osas 5-palli skaalal:

1: üldse ei nõustu; 2: ei nõustu; 3: nii ja naa; 4: nõustun; 5: nõustun täielikult.

1. Muudatusel on tippjuhist sponsor*, kes osaleb aktiivselt, kommunikeerib selgelt visiooni ja toetab töötajaid muudatuse vältel.
1 2 3 4 5

*Sponsor tähendab projekti tippjuhist muudatuse omanikku, algatajat, eestvedajat, kes tagab projektile vajaliku prioriteetsuse, toetuse ja ressursid.

2. Muudatuse juhtimiseks kasutatakse struktureeritud lähenemisviisi (nt ADKAR või Agile) ja on loodud ühtne plaan.
1 2 3 4 5
3. Muudatuse jaoks on loodud kommunikatsiooniplaan, muudatusvajadust ja kasusid töötajatele on selgelt kommunikeeritud, toimib kahesuunaline ja regulaarne suhtlus.
1 2 3 4 5
4. Muudatuse juhtimiseks on olemas piisavad ressursid kavandamisest elluviimiseni (aeg, õige ettevalmistusega inimesed, raha).
1 2 3 4 5
5. Muudatusest mõjutatud sihtgruppe on kaasatud, koolitatud ja on loodud mõõdikud muudatuse omaksvõtu saavutamiseks.
1 2 3 4 5

Saite 0 punkti 25-st võimalikust.

Millised on teie edasised võimalused muudatusvalmiduse suurendamiseks, saab huvi korral lähemalt teada meie konsultandilt.

Registreeri huvi 30 minutiseks tasuta konsultatsiooniks.

Jäta allolevasse lahtrisse oma e-mail ja lepime peatselt sobiva aja.

Täname! Võtame peatselt teiega ühendust.