Rahandusministeeriumi avaliku teenistuse keskastmejuhtide kompetentsimudeli ja arendusprogrammi väljatöötamine

Eesmärk

Läbi keskastmejuhtide kompetentsimudeli ja arendusprogrammi väljatöötamise tõhustada ametiasutuste strateegiliste eesmärkide täitmist, parandada haldussuutlikkust ja keskastmejuhtide juhtimisvõimekust avalikus teenistuses.

Mida me tegime

Viisime läbi uuringu 500 avaliku teenistuse keskastmejuhi seas, et selgitada välja nende peamised väljakutsed, levinumad juhtimistegevused jne. Koos kliendipoolse ekspertgrupiga töötasime välja avaliku teenistuse keskastmejuhi kompetentsimudeli põhi- ja alamkompetentside kirjeldused ning hindamisskaala. Mudel on erinev paljudest teistest, sest see on loodud nö avatud mudelina ehk asutustel on võimalik seda universaalset mudelit täiendada oma organisatsioonispetsiifiliste kompetentsidega, mis suurendab mudeli rakenduslikku väärtust. Mudel sai testitud 100 juhi poolt ning selle rakendamine piloteeritud ühes asutuses. Eesti avaliku teenistuse keskastmejuhtide arenguprogrammi koostamiseks teostasime uuringu 4 välisriigi keskastmejuhtide seas. Projekti raames loodud kompetentsimudeli ja arenguprogrammi tutvustamiseks modereerisime juhtide dialoogifoorumit.

Tulemused:

  • kompetentsimudeli testimise kõrge rahulolu protsent;
  • kõrge juhtide valmidus loodud kompetentsimudelit rakendada;
  • juhtide suur huvi arenguprogrammis osaleda.

Tagasiside projektile

Tänaseks on kompetentsimudelist saanud igapäevane arendusvahend.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn