Eesti Energia organisatsioonikultuuri arendusprojekt väärtuste väljatöötamiseks ja juurutamiseks

Kliendivajadus

Turu avanemisel oli Eesti Energia uute valikute ees ning tekkis vajadus uuendada ka ettevõtte strateegiat ning väärtusi. Aitasime Eesti Energial töötada välja uutele oludele vastavad väärtused. Eesmärgiks oli töötada välja uutele oludele vastavad kaasaegsed väärtused kogu kontserni tasandil, suurendades seeläbi erinevate tütarfirmade ja üksustevahelist koostööd ettevõtte väärtusloomes, suurendada töötajates ettevõtlikkust ja soodustada innovaatilise kultuuri loomist.

Mis me tegime

Kavandasime kliendiga koostöös 2 aastase programmi väärtuste väljatöötamiseks ja juurutamiseks. Esmalt viisime läbi 12 fookusgruppi töötajatega hetkeolukorra kaardistamiseks siis väärtuste väljatöötamise seminarid juhtgrupiga ja dialoogifoorumi 250 juhtivtöötajaga nende kaasatuse suurendamiseks. Seejärel koostöös kliendiga töötasime välja väärtuste dialoogikaardi kontserni 7000 töötajale. Koolitasime väärtuste saadikuid, kes viisid kontsernis 3 kuu jooksul dialoogikaardi abil läbi arutelud kõikide töötajatega. Projekti järel jätkasime koostööd väärtuste integreerimiseks personalijuhtimise strateegiasse ja äriprotsessidesse laiemalt. Töötasime välja kompetentside hindamise ja arendamise süsteemi kontserniüleselt ning toetasime juhte väärtuste integreerimisel.

Tulemused

  • Väärtuste tulemuslik ja kuluefektiivne kommunikeerimine dialoogikaardi abil 7000 töötajatele, käivitades dialoogi väärtuste üle kogu organisatsioonis ning saavutades kõrge pühendumise uutele väärtustele;
  • 250 juhtivtöötaja ning väärtuste saadikute aktiivne kaasamine väärtuste väljatöötamisse;
  • Eesti Energia ettevõtted on ühtsemad ning „räägivad sama keelt“;
  • Projekt valiti PARE poolt TOP 3 aasta parima projekti hulka.

Mida projektis osalejad ütlevad

“Eesti Energia juhatus valis projekti 3 olulisima ja suurima mõjuga teo hulka aastal 2013.”

Change Partners OÜ

Woldemar Mayeri Ärimaja
Paldiski mnt 29, B-korpus, 6. korrus
Tallinn, Eesti 10612

Kontakt

Field is required!
Field is required!
Field is required!

Sul on käsil oluline muudatus?

Tee lühiaudit, et vaadata kuidas sinu organisatsiooni muudatus vastab üleilmsest uuringust välja tulnud 5-le edutegurile.

Muudatuse juhtimise lühiaudit põhineb 5 peamisel eduteguril, mis tulid esile üleilmses Prosci muudatuste juhtimise parima praktika uuringus.

Et teada saada, kuidas teie kavandataval või käimasoleval muudatusprojektil läheb võrdluses üleilmse parima praktikaga, palume hinnata seda allolevate faktorite osas 5-palli skaalal:

1: üldse ei nõustu; 2: ei nõustu; 3: nii ja naa; 4: nõustun; 5: nõustun täielikult.

1. Muudatusel on tippjuhist sponsor*, kes osaleb aktiivselt, kommunikeerib selgelt visiooni ja toetab töötajaid muudatuse vältel.
1 2 3 4 5

*Sponsor tähendab projekti tippjuhist muudatuse omanikku, algatajat, eestvedajat, kes tagab projektile vajaliku prioriteetsuse, toetuse ja ressursid.

2. Muudatuse juhtimiseks kasutatakse struktureeritud lähenemisviisi (nt ADKAR või Agile) ja on loodud ühtne plaan.
1 2 3 4 5
3. Muudatuse jaoks on loodud kommunikatsiooniplaan, muudatusvajadust ja kasusid töötajatele on selgelt kommunikeeritud, toimib kahesuunaline ja regulaarne suhtlus.
1 2 3 4 5
4. Muudatuse juhtimiseks on olemas piisavad ressursid kavandamisest elluviimiseni (aeg, õige ettevalmistusega inimesed, raha).
1 2 3 4 5
5. Muudatusest mõjutatud sihtgruppe on kaasatud, koolitatud ja on loodud mõõdikud muudatuse omaksvõtu saavutamiseks.
1 2 3 4 5

Saite 0 punkti 25-st võimalikust.

Millised on teie edasised võimalused muudatusvalmiduse suurendamiseks, saab huvi korral lähemalt teada meie konsultandilt.

Registreeri huvi 30 minutiseks tasuta konsultatsiooniks.

Jäta allolevasse lahtrisse oma e-mail ja lepime peatselt sobiva aja.

Täname! Võtame peatselt teiega ühendust.